Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: AGNIESZKA LIS.
 • E-mail: sp_starekurowo@poczta.onet.pl
 • Telefon: 957615011

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM KUROWIE IM. CZESŁAWA WILIŃSKIEGO
 • Adres: UL. KOŚCIUSZKI 95 66-540 STARE KUROWO
 • E-mail: sp_starekurowo@poczta.onet.pl
 • Telefon: 957615011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego mieści się w budynku:

 1. Kościuszki 95 66-540 Stare Kurowo

który spełnia minimalne wymagania:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek szkoły posiada dwie kondygnacje (poziom -1,parter, I piętro). Pomiędzy kondygnacjami znajdują się schody wyposażone w poręcze.

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych. (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), komunikacja pionowa, bariery – brak wind),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań które umożliwiają dostęp i załatwienie sprawy – rampa podjazdowa – pracownicy obsługi przeszkoleni w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym; pracownicy administracyjni schodzą do petenta umożliwiając mu jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy.
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne.
 4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracownika obsługi,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
Skip to content