sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Zdobywać szczyty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„ZDOBYWAĆ SZCZYTY” - INFORMACJA O PROJEKCIE
Uczniowie obu szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Stare Kurowo uczestniczą w projekcie pt. Zdobywać szczyty” w ramach funduszy europejskich Piorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Podddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W projekcie wsparcie otrzymuje 123 uczniów obu szkół klas I-III. Dzieci biorą udział w nastęoujących formach:
- Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie
 • 1) zaj. logopedyczne dla uczniów z wadą wymowy- 2 grupy po 4 osoby, 8 os.; 30h/grupę, razem 60h
 • 2) zaj. dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -2gr.po 5 os. Łącznie 10 os. 30h/gr razem 60 h
 • 3) zaj. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji–2gr.po 5 os. Łącznie 10 os. 30h/gr razem 60 h
 • 4) zaj. gimnastyki korekcyjnej-2gr.po 5os. Łącznie 10 os. 30h/gr razem 60 h
 • 5) zaj socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- 2gr.po 10 os. Łącznie 20 os. 30h/gr razem 60 h
 • 6) zaj rozwijające zainteresowania przyrodnicze - 2gr.po 6 os. Łącznie 12 os. 30h/gr razem 60 h.
 • 7) zaj. rozwijające zainteresowania matematyczne - skierowane do uczniów,rozwijających umiejętności matematyczne. Wśród uczestników zajęć będzie przeprowadzony konkurs na "Tęgą Głowę - mistrz matematyki". 2gr.po 8 os. Łącznie 16 os. 30h/gr razem 60 h

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM KUROWIE
 • 1) zaj. logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami wymowy 2gr.po 4 os. Łącznie 8 os. 30h/gr razem 60 h
 • 2) zaj. dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 2gr.po 5 os. Łącznie 10 os 30h/gr razem 60 h
 • 3) zaj. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2gr.po 5 os. łącznie 10 os. 30h/gr razem 60 h
 • 4) zaj. gimnastyki korekcyjnej – 1gr. 9 os.30h,
 • Wszystkie zaj. będą odbywały się raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdej z grup. Bezpośrednio po zakończonych lekcjach.