sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Pomagamy Pracujemy Prezentujemy Promujemy

Projekt realizowany w latach 2007/2008

POMAGAMY

MINI PORADNIA "Mogę wszystko"
Ustalono zasady funkcjonowania poradni, terminy pełnienia dyżurów przez specjalistów. Nawiązano współpracę z pedagogiem pracującym w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Strzelcach Krajeńskich, pedagogiem specjalnym i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodka Opieki Społecznej w celu realizacji zadań w ramach mini- poradni „Mogę wszystko”.
Badania psychologiczno- pedagogiczne
We wrześniu przeprowadzono konsultacje pedagogiczne dotyczące oceny poziomu sprawności i umiejętności uczniów oraz ustalenia przyczyn ich trudności w nauce. Uczniowie zostali wytypowani przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz pracownika poradni pedagogiczno- psychologicznej, który przeprowadzał badania. Konsultacjami objęto sześcioro uczniów klas pierwszych, u których badania przesiewowe wykazały niedojrzałość szkolną oraz dwoje uczniów klas czwartych, u których zdaniem wychowawców problemy szkolne pogłębią się z powodu przekroczenia progu edukacyjnego. Wszyscy wytypowani uczniowie pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych o niskim statusie ekonomicznym, uniemożliwiającym rodzicom wyjazdy na badania do pobliskich poradni pedagogiczno- psychologicznych. Pedagog na podstawie przeprowadzonych spotkań diagnostycznych, rozmów z nauczycielami oraz analizy prac dzieci opracował pisemne informacje dotyczące poziomu umiejętności badanych uczniów i przyczyn ich trudności w nauce. Ponadto dla każdego dziecka przygotowano zalecenia do indywidualnej pracy na terenie szkoły i w domu wraz z propozycjami ćwiczeń. Badanie każdego dziecka trwało około 4 godzin.
Dyżury specjalistów
Przygotowano bazę, zakupiono materiały dla 15 uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu, którzy zostaną objęci indywidualną pomocą psychologiczną. Dotychczas odbyły się cztery dwugodzinne dyżury. W trakcie pierwszego dyżuru psycholog spotkał się z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym, zebrał informacje na temat oczekiwań nauczycieli, problemów uczniów, zapoznał się z opiniami i orzeczeniami uczniów zdiagnozowanych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. We wrześniu przeprowadzono 6 godzinnych porad indywidualnych dla uczniów: kl. III- 2, kl. IV- 2, kl. VI- 2. W trzech przypadkach przeprowadzono orientacyjne próby diagnostyczne mające za zadanie określić przyczyny trudności w nauce oraz zachowaniu. W dwu przypadkach udzielono porady oraz wsparcia dzieciom po traumatycznych przeżyciach, udzielono pomocy również matce tych uczniów. W ostatnim przypadku porada dotyczyła trudności w kontaktach rówieśniczych, przeprowadzono zajęcia z zastosowaniem treningu umiejętności społecznych TZA/ART. W czterech przypadkach istnieje konieczność kontynuowania spotkań. W trakcie dyżurów udzielono również porady dwóm nauczycielom, dotyczące wsparcia uczniów odrzuconych przez grupę.
Warsztaty dla rodziców
14 września zorganizowano 2- godzinne spotkanie rodziców z pedagogiem specjalnym na temat „Jak pomóc dziecku, które ma trudności w nauce”. W trakcie spotkania pedagog wyjaśniła rodzicom na czym polega zjawisko dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii oraz na jakie trudności napotykają dzieci w trakcie nauki szkolnej. Rodzice zostali poinformowani jak powinna przebiegać terapia usprawniająca zaburzone funkcje, które stanowią podstawę czytania, pisania i liczenia oraz jak sami mogą pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności szkolnych. Zapoznano rodziców z ćwiczeniami jakie należy wykonywać, aby dziecko poprawiło poziom graficzny pisma i zwiększyło tempo pisania. Wiele uwagi poświęcono również prawidłowej organizacji pracy domowej ucznia i pomocy w odrabianiu zadań. Na zakończenie spotkania przekazano rodzicom materiały, z których mogą dowiedzieć się w jaki sposób można rozpoznać pierwsze symptomy ryzyka dysleksji już we wczesnym dzieciństwie i w wieku przedszkolnym oraz jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się oraz jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym. Rodzice otrzymali również zestawy ćwiczeń usprawniających funkcje słuchowe, wzrokowe i manualne, które można wykonywać z dzieckiem w domu W spotkaniu uczestniczyło 23 rodziców uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
Warsztaty dla nauczycieli z pedagogiem specjalnym
28 września odbyło się 2 godzinne spotkanie nauczycieli z pedagogiem specjalnym na temat "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych", na którym nauczyciele zostali zapoznani z zasadami pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym na lekcjach w szkole masowej, dowiedzieli się w jaki sposób tworzyć indywidualne plany pracy z uczniami upośledzonymi.
Spotkanie z pracownikami ośrodków pomocowych
Przygotowano zaproszenia dla rodziców, opracowano podręczny informator z adresami i numerami telefonów instytucji wspierających rodzinę i dziecko (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku i Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Kurowie) oraz materiały na temat „Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w CPR w Drezdenku” i „Jaką pomoc można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej”. Przygotowano dla rodziców również materiały informacyjne dotyczące programów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i procedury interwencji służb w sprawie przemocy w rodzinie. W spotkaniu, które odbyło się 25 września 2007 r. brało udział 33 rodziców i 8 nauczycieli. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazał uczestnikom spotkania informacje dotyczące kompetencji CPR, możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla niepełnosprawnego dziecka oraz programów celowych PFRON realizowanych przez Oddział Lubuski w Zielonej Górze. Natomiast pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformował rodziców o zadaniach OPS, wskazał możliwości uzyskania pomocy, przekazał informacje na temat rodzajów zasiłków i możliwości skorzystania z nich. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem rodziców.
Przygotowane materiały przekazano rodzicom.

PRACUJEMY

KLUB INFORAMTYKÓW - "KOMPUTER BEZ TAJEMNIC"
GRUPA I - opiekun -Barbara Biesiada
Zajęcia Klubu Informatyków odbywały się od 13 czerwca 2007r. do 18 lutego 2008r. ( 24 godziny), były zorganizowane dla 10 uczniów klas II i III. Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały budowę komputera i nauczyły się wykonywać podstawowe operacje w systemie Windows (otwieranie okien, wyszukiwanie, otwieranie i zamykanie programów). W trakcie kolejnych spotkań uczniowie poznali edytor grafiki- Paint, poznali budowę programu, uczyli się kopiować i wklejać obiekty, zmniejszać i powiększać ich wymiary, wykonywali proste rysunki. Zapoznali się również z edytorem tekstu, układem i przeznaczeniem klawiszy (np. Bacspace, Shift, Enter, Spacja), uczyli się poprawnie pisać wielkie i małe litery, znaki polskie, zmieniali wielkość, rodzaj i kolor czcionki. Uczniowie chętnie wypełniali kolorem gotowe rysunki, uzupełniali ich fragmenty, zmieniali kolory, wykorzystywali powiększenie przy wykonywaniu prac. Listopadowe zajęcia poświęcono tworzeniu rysunków w programie Paint wykorzystując do tego różne narzędzia programu. Uczniowie tworzyli rysunek szkoły oraz rysunek „Moja Gmina”. Dzieci nauczyły się zapisać gotowe rysunki w swoich folderach na dysku i je wydrukować. Podczas kolejnych zajęć poznali zasady poruszania się w Internecie, otwierania i zamykania stron internetowych oraz zasady korzystania z wyszukiwarki. Omawiano to na przykładzie funkcjonowania portalu internetowego Onet oraz różnych stron internetowych, między innymi strony Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie. W czasie styczniowych zajęć uczniowie sprawdzali swoje umiejętności z korzystania z programu Paint. Zajęcia miały charakter konkursu plastycznego. Dzieci na podstawie zdjęć Pradoliny Noteci i własnych obserwacji wykonywały rysunki, które następnie podlegały wspólnej ocenie- uczniowie sami wybierali najładniejsze. Najciekawsze prace zostały umieszczone na gazetce w pracowni komputerowej. Przeprowadzony konkurs pokazał, że dzieci swobodnie wykorzystują poznane narzędzia edytora graficznego, ustawiają atrybuty obrazu, zapisują pliki w swoich folderach, zapisują zmiany w pliku. Zajęcia końcowe „Komputer- źródło rozrywki” miały zabawowy charakter. Uczniowie poznawali edukacyjne gry komputerowe, które pomagały im doskonalić swoje umiejętności i wiadomości oraz programy multimedialne, pogłębiające wiedzę z zakresu techniki, przyrody, matematyki. W trakcie zajęć uczniowie poznali „Elementarz informatyka”, czyli podstawy obsługi komputera. Wykorzystując poznane narzędzia graficzne rozwijali swoje zdolności i umiejętności artystyczne, korzystali z programów dydaktycznych w nauce własnej.
GRUPA II - opiekun - Dorota Tokarek
Zajęcia grupy II, w których uczestniczyło 10 uczniów klas IV- VI trwały od 04 czerwca 2007r. do 13 lutego 2008r. Łącznie odbyły się 24 godziny zajęć. W czerwcu uczniowie poznali zasady pracy w programie Microsoft Word, tworzyli proste dokumenty tekstowe, poznali zasady formatowania tekstów. Pierwsze powakacyjne spotkania poświęcono natomiast na przypomnienie zasad pracy w programie Microsoft Word oraz zasad formatowania tekstu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwa zespoły. Pierwszy zespół zajmował się przepisywaniem i formatowaniem materiałów do gazetki szkolnej "Echo szkoły" przygotowywanej przez Klub Dziennikarzy, natomiast drugi zespół opracowywał szatę graficzną: tytuł, stopkę redakcyjną, humor, wywiady, krzyżówki. Podczas kolejnych zajęć członkowie Klubu uczyli się wstawiania Clipartów i zdjęć do dokumentu tekstowego oraz ich formatowania: położenie, obramowanie, otaczanie tekstem. Zaangażowanie i zainteresowanie uczniów pozwoliło na sprawne przeprowadzenie zajęć wprowadzających. W czasie kolejnych zajęć dzieci uczyły się posługiwać urządzeniami peryferyjnymi komputera, drukowali gazetkę i zgrywali zdjęcia z aparatów cyfrowych. Tempo pracy i zaangażowanie uczestników zajęć pozwoliło na wprowadzenie modyfikacji założonego planu pracy i wprowadzenie nowych programów poza programem Microsoft Word, dlatego też w trakcie listopadowych zajęć uczniowie poznali interfejs programu Power Point oraz zasady tworzenia prezentacji multimedialnej. Dzieci zajmowały się również przygotowywaniem stron tytułowych do albumów, które przygotowują inne Kluby, formatowali zdjęcia przygotowując je do drukowania, a następnie drukowali przygotowane materiały. Poznali zasadę konieczności zmiany ustawienia drukarki w zależności od wyboru papieru, na jakim ma być dokonany wydruk (strony tytułowe- superciężki, zdjęcia- papier fotograficzny nabłyszczany i matowy). W trakcie kolejnych zajęć uczniowie poznali zasady pracy w programie CorelDRAW, wstawianie obiektów graficznych, pola tekstowego. Nauka korzystania z programu CorelDRAW miała na celu przygotowanie uczniów do opracowania projektu plakatu przypominającego o realizacji projektu PPPP. Uczniowie wklejali zdjęcia, zmieniali ich układ, wykonywali ozdobne napisy. Podsumowaniem zajęć było rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszy plakat, który po drobnych korektach opiekuna Klubu został wysłany do drukarni. W styczniu Klubowicze rozpoczęli selekcjonowanie materiału, który został zgromadzony do przygotowania folderu „Pradolina Noteci”. Uczniowie w parach wyszukiwali opisy, fotografie, mapy dotyczące wybranego przez siebie zagadnienia, np. dopływy Noteci, fauna i flora, osobliwości krajobrazowe, które następnie zostały przedstawione na zajęciach wszystkim członkom Klubu. Dzieci decydowały o zawartości folderu, wybierały zdjęcia, niezbędne informacje i mapy. Po podjętej decyzji formatowały wybrane teksty, wklejały fotografie. Następnie każda z grup przedstawiła pozostałym Klubowiczom gotowy rozdział albumu. W czasie zajęć uczniowie przygotowali również projekty afiszy informujące mieszkańców gminy o sympozjum dziecięcym „Nasze potrzeby i marzenia” oraz „Festiwalu talentów”. Projekty zostały wykonane w programie CorelDRAW. Wybrane przez uczniów projekty zostały wysłane do drukarni. W ciągu trwania działalności Klubu Informatyków uczniowie nabyli umiejętności korzystania z technologii komputerowej i wykorzystali je w praktyce, technicznie wspomagali wszystkie Kluby w procesie tworzenia multimedialnej dokumentacji, opracowali komputerowo pięć numerów gazetki szkolnej, przygotowali projekty plakatów i afiszy.
KLUB HISTORII I TRADYCJI
opiekun - Danuta Przeworska
Zajęcia w Klubie Historii i Tradycji trwały od 19 czerwca do 19 listopada. Odbyły się 24 godziny spotkań dla 10 osób, uczniów klas IV- VI. Podczas pierwszego spotkania członkowie Klubu zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania Klubu, dokonano integracji grupy i zebrano oczekiwania dzieci. Uczniowie zaplanowali wycieczkę do okolicznych muzeów, zebrali materiały na temat miejsc, które zamierzają odwiedzić. We wrześniu odbyły się dwa spotkania Klubu. 10 września uczniowie zapoznali się z kroniką Starego Kurowa, notowali najważniejsze wydarzenia związane z tworzeniem się nazwy miejscowości, zajęciami pierwszych osadników, zmianami wyglądu ulic, wyszukiwali informacje w Internecie i zgromadzonych materiałach na temat historii miejscowości. Natomiast 24 września Klubowicze selekcjonowali zdobyte informacje i przygotowywali je do publikacji. Zajęcia pozwoliły uczniom zauważyć zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni lat w wyglądzie wsi i życiu mieszkańców Starego Kurowa i okolic. Na kolejnych zajęciach uczniowie gościli Panią Wilińską, jedną z pierwszych osadniczek Starego Kurowa, żonę byłego dyrektora naszej szkoły, która bardzo ciekawie opowiadała uczniom o przeżyciach i trudnościach, z jakimi borykali się pierwsi osadnicy. Dzieci zadbały o odpowiednią oprawę spotkania, nakryły stół, przygotowały poczęstunek i kwiaty dla gościa. Kolejne spotkania poświęcono pracy z kronikami szkolnymi. Uczniowie wyszukiwali najważniejsze informacje dotyczące powstania szkoły, kadry nauczycielskiej, sukcesów uczniów i uroczystości, które z czasem stały się tradycją szkoły. Szperanie w starych kronikach przyniosło dzieciom wiele przyjemności szczególnie, że na kartach kronik mogły odnaleźć swoich bliskich. Podczas ostatnich zajęć uczniowie selekcjonowali zgromadzone na podstawie kronik informacje. Zebrane dane posłużyły Klubowiczom do opracowania albumu „Historia naszej szkoły” oraz „Przewodnik historyczny po Pradolinie Noteci”. Dzięki staraniom Klubowiczów przygotowano również wystawę dotyczącą powojennej historii Starego Kurowa i szkoły. Przeprowadzona na zakończenie zajęć ankieta ewaluacyjna oceniająca atrakcyjność zajęć wykazała, że uczniowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach, które ocenili, jako ciekawe i rozwijające zainteresowania historyczne. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane.
Zgodnie z planem 22.08.2007r. członkowie Klubu Historii i Tradycji wyjechali na wycieczkę do pobliskich muzeów: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku, muzeum w Santoku oraz do Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. W wycieczce uczestniczyli wszyscy członkowie Klubu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu lubuskiego oraz przygotowanie do dalszych działań. W muzeach, które odwiedzili uczniowie umożliwiono im obejrzenie bardzo ciekawych eksponatów obrazujących powstanie pierwszych grodów na terenie Pradoliny Noteci, np. powstanie grodów Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Santok. Klubowicze zapoznali się z dawnymi narzędziami rolniczymi, ozdobami, przedmiotami codziennego użytku. Obejrzeli meble neorokokowe i barokowe, ceramikę, broń, monety, obrazy i wiele innych eksponatów. Dzieci miały okazję zapoznać się również z fauną i florą najbliższej okolicy. Dla uczniów była to ciekawa lekcja historii, wzbogacająca wiedzę na temat naszego regionu. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglądali wystawy muzealne.
Uczniowie skupieni w Klubie Historii i Tradycji przygotowali na „Festiwal talentów” albumy „Przewodnik historyczny po Pradolinie Noteci” i „Historia Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie w latach 1945-2007” oraz fotografie i opisy wystawy „To warto zobaczyć w gminie Stare Kurowo”. Uczniowie przygotowali również plakat zobrazowany fotografiami, który przedstawiał działalność Klubu.
KLUB DZIENNIKARZY
opiekun - Agnieszka Lis
Celem Klubu jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, poznanie nowoczesnych metod i środków pracy dziennikarskiej, stwarzanie uczniom możliwości wyrażania własnych sądów i opinii.
Odbyły się 23 godzinne spotkania z uczniami klas III- VI (10 osób). Zajęcia trwały od 08 czerwca 2007r. do 19 lutego 2008r. W trakcie zajęć uczniowie poznali podstawowe wiadomości o redagowaniu informacji i prowadzeniu wywiadu. Wiedzę teoretyczną sprawdzili prowadząc wywiady z koordynatorami projektów edukacyjnych realizowanych w szkole. Uczniowie korzystali z zasobów Internetu i "Słownika języka polskiego" w celu sprecyzowania terminu "wywiad". Klubowicze określili nadrzędny cel wywiadu i opracowali zasady, którymi należy się kierować podczas prowadzenia rozmowy. W czasie kolejnych zajęć pracowali w grupach. Pierwsza grupa opracowała plan wywiadu oraz pytania, wybrała również osobę, z która przeprowadzi wywiad. Grupa druga ustaliła skład numeru gazetki i określiła jej tematykę, przygotowała również krzyżówkę, zredagowała życzenia dla nauczycieli oraz dowcipy o szkole. Uczniowie na swoje zajęcia zaprosili nauczyciela muzyki i przeprowadzili z nim wywiad według poznanych wcześniej zasad, spotkali się też z redaktorem naczelnym gazetki samorządowej „Wiadomości Gminne Stare Kurowo”, który udzielił im cennych wskazówek. Klubowicze poznali podstawowe wiadomości o budowie gazety (stopka redakcyjna, układ graficzny artykułów). Młodzi dziennikarze zapoznali się także z rodzajami i zasadami tworzenia recenzji, czytali prace znanych recenzentów i opracowali plakat wyjaśniający budowę recenzji, jako formy wypowiedzi. Następnie zostali podzieleni na trzy zespoły: kulturalny, sportowy i ciekawski. Zespoły zajmowały się obserwowaniem życia szkoły, zbieraniem informacji na temat ciekawych wydarzeń i wykonywaniem dokumentacji fotograficznej. W czasie kolejnych zajęć poszczególne zespoły prezentowały wypracowane przez siebie materiały, zajmowały się poprawą przygotowanych artykułów pod względem językowym i ortograficznym. Klubowicze zapoznali się również z warsztatem pracy dziennikarza i jego obowiązkami. Dzieci analizowały prawo dziennikarskie zwracając uwagę na fakt, iż nie należy koloryzować rzeczywistości, pisać prawdę i brać odpowiedzialność za artykuły. Kolejne zajęcia poświęcono na przygotowanie nowego składu gazetki szkolnej, ułożenie tematyczne artykułów, nadanie im tytułów i wybranie zdjęć, które zostaną umieszczone w gazetce. Na przełomie listopada i grudnia opracowano 3 numer gazetki szkolnej „Echo szkoły”, uczniowie ułożyli kolejność występowania artykułów, wybrali zdjęcia. Po złożeniu gazety sprawdzili poprawność ortograficzną i językową zamieszczonego materiału. Dzieci przygotowywały artykuły na temat projektów edukacyjnych realizowanych w szkole. Przygotowany przez uczniów materiał ukazał się w gazetce gminnej „Stare Kurowo Wiadomości Gminne”. Korzystając z zaproszenia redakcji „Gazety Lubuskiej” 7 grudnia Klubowicze wzięli udział w dniach otwartych gazety. Spotkali się z kierownikiem oddziału, który udzielił im cennych wskazówek dotyczących warsztatu dziennikarskiego. Uczniowie zadawali wiele pytań, interesowali się specyfiką pracy dziennikarskiej oraz możliwością zamieszczenia ich artykułów na łamach „Gazety Lubuskiej”. Na spotkanie z dziennikarzami przygotowali materiał dotyczący projektu „Pomagamy Pracujemy Prezentujemy Promujemy”, który niestety nie zastał opublikowany. Dziennikarze musieli zadowolić się zamieszczoną w gazecie fotografią, którą wykonał im podczas spotkania redakcyjny reporter. Podczas grudniowych zajęć uczniowie poznali zasadę budowy felietonu, jego podstawowe elementy, czytali i analizowali teksty najbardziej znanych i cenionych felietonistów w Polsce, natomiast w styczniu poznawali styl i kompozycję felietonu, czytali felietony, które ukazały się na łamach różnych czasopism. Uczniowie analizowali również artykuły, które ukazały się na łamach gazetki gminnej „Stare Kurowo Wiadomości Gminne”. Na kolejnych zajęciach uczniowie zapoznali się z osobami, które współtworzą gazetę. Opracowali plakat przedstawiający cechy dobrego reportera. Najwięcej entuzjazmu wzbudzały zajęcia, na których Klubowicze stali się obserwatorami życia szkoły. Uczestniczyli w różnych formach zajęć, wykonywali zdjęcia, prowadzili wywiady, sporządzali notatki. Po zebraniu materiałów każdy uczeń otrzymał funkcję, np. osoba odpowiedzialna za korektę błędów, osoba, która dokonuje wyboru zdjęć, itp. Zebrane i opracowane materiały stanowiły kolejny numer gazetki szkolnej. Członkowie Klubu Dziennikarzy przygotowali 5 numerów gazetki szkolnej, przygotowany materiał został opracowany komputerowo przez Klub Informatyków. Na łamach szkolnej gazetki uczniowie wyrażali własne sądy i opinie, prezentowali zainteresowania, opisywali ważne wydarzenia z życia szkoły, relacjonowali dokonania swoich kolegów i efekty działań projektu „Pomagamy Pracujemy Prezentujemy Promujemy” oraz projektu „Szkolna Akademia Pana Kleksa”, popularyzowali projekty w środowisku. Rozbudzone zostało zainteresowanie uczniów życiem szkoły oraz zaangażowanie w aktualne wydarzenia, problemy i tematy. Młodzi dziennikarze zaistnieli również na forum gminy publikując na łamach gazety „Stare Kurowo Wiadomości Gminne” artykuł promujący projekt „Nowoczesna edukacja”.
KLUB EKOLOGÓW
Klub Ekologów (dwie grupy)- cel działania Klubu, to kształtowanie właściwego stosunku do przyrody poprzez inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska. Praca w Klubie oparta jest na metodach badawczych i obserwacyjnych. Środowisko przyrodnicze pradoliny Noteci uczniowie poznają w ramach projektów: „Pomniki przyrody w naszej okolicy”, „Współpracujemy z leśnikami”, „Chrońmy Środowisko”, Kajtek i inni”.
Klub Ekologów- gr. I - opiekun - Dorota Rosa - Janicka
Zajęcia Klubu Ekologów- gr. I skupiające 10 uczniów klas II i III odbywały się od 04 września do 22 października 2007r. raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin (łącznie odbyło się 16 godzin zajęć). Cztery spotkania poświęcono przygotowywaniu zielnika. Uczniowie w czasie spaceru na pobliskie pola i łąki zbierali okazy do zielnika, a następnie za pomocą atlasów i kluczy opisali zbiory. Zebrane rośliny przygotowano do zasuszenia. W trakcie kolejnego spotkania uczniowie zajęli się roślinami leśnymi. Podczas spaceru zbierali najbardziej charakterystyczne okazy flory lasu i tak jak poprzednio opisywali zebrane rośliny i przygotowali do zasuszenia, następnie dzieci przygotowały karty z roślinami do zielnika dzieląc je na roślinność pół, łąk i lasów. Klubowicze na zajęciach gościli leśnika Pana Wiesława Tokarzewskiego. Spotkanie przybliżyło dzieciom zagadnienie dotyczące zwierząt żyjących w naszych lasach, polach i łąkach. W oparciu o zdobyte informacje uczniowie przygotowali prace na wystawę „Zwierzęta w naszej okolicy”. Młodzi ekolodzy zajmowali się również problemem zanieczyszczeń i zagrożeń najbliższego środowiska. Zajęcia prowadzone były w formie rozmowy kierowanej. Uczniowie na podstawie albumów i książek wypowiadali się na temat dbania o czystość najbliższego otoczenia. Po rozmowie przystąpili do wykonania plakatów o omówionej tematyce. Przeprowadzono również zajęcia w terenie. Spacer po morenach polodowcowych dostarczył uczniom wielu wrażeń. Podziwiali ze wzniesień równinę, na której położone jest Stare Kurowo. Ze względu na bardzo strome zbocza w czasie spaceru zwracano szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa. W czasie ostatnich zajęć przygotowano album pt. „Bocian biały -Ciconia ciconia”. Umieszczono w nim fotografie oraz podstawowe informacje o bocianach, wyszukane przez uczniów. Na koniec zajęć przeprowadzono ankietę ewaluacyjną i podsumowano działalność Klubu Ekologów. Zajęcia w Klubie Ekologów umożliwiły dzieciom pogłębienie wiedzy przyrodniczej. Klubowicze uczyli się szanować przyrodę i żyć z nią w zgodzie, zrozumieli potrzebę ochrony środowiska, rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia oraz doskonalili umiejętność dokonywania prawidłowej obserwacji środowiska przyrodniczego.
Klub Ekologów- gr. II - - opiekun - Jarosław Ambroszczyk
Odbyły się 23 dwugodzinne spotkania Klubu Ekologów- gr. II skupiającej uczniów z klas IV-VI. Zajęcia w gr. II odbywały od 12 czerwca 2007r. do 14 lutego 2008r. W trakcie czerwcowych spotkań uczniowie zapoznali się z zasadami pracy Klubu, zaplanowali działania i ustalili trasy przewidywanych wycieczek. W ramach realizacji jednego z założonych zadań „Kajtek i inni” odbyli rowerową wycieczkę szlakiem bocianich gniazd. Podczas wycieczki przygotowali dokumentację fotograficzną w celu sporządzenia mapki, na której zaznaczyli miejsca gniazdowania bocianów oraz przygotowania albumu „Miejsca gniazdowania bociana białego na terenie gminy Stare Kurowo”. Kolejne spotkania poświęcono przygotowaniu pracy „Chrońmy środowisko”. Uczniowie w czasie wycieczek (pieszej i rowerowej) penetrowali okoliczne lasy i nadnoteckie łąki w celu wyszukiwania dzikich wysypisk śmieci, sporządzenia szkiców i fotografii tych miejsc. Natomiast podczas zajęć w pracowni przyrodniczej wykonali w odpowiedniej skali mapki terenów leśnych, na których zaznaczyli zanieczyszczone miejsca. Po odbyciu pierwszej z planowanych wycieczek zajęcia odbywały się w szkole. Uczniowie opracowywali materiały z wycieczki do Dankowa i Mierzęcina, przygotowywali szkice, opisy i fotografie do wykonania albumów o pomnikach przyrody w naszych okolicach. Opracowywali również szkice i mapki z dzikimi wysypiskami śmieci, które odnaleźli w trakcie wycieczek rowerowych. W listopadzie Klubowicze wykonali prace porządkowe związane z ich likwidacji, porządkowali okolicę, pakowali śmieci do worków, które następnie zostały odwiezione na wysypisko przez pracowników zakładu komunalnego. Następnie opracowali materiały zebrane w trakcie wycieczki, która odbyła się 23 października. Uczniowie sporządzili mapki występowania pomników przyrody w okolicach Starego Kurowa i Drezdenka. Przygotowali opisy ciekawych gatunków drzew i segregowali fotografie. Zebrane w trakcie wycieczek materiały posłużyły Klubowiczom do opracowania albumu „Pomniki przyrody w Pradolinie Noteci i jej okolicy”. Ostatnie listopadowe zajęcia odbyły się w zakładzie utylizacji śmieci RAGN- SELLS umiejscowionym w Nowym Kurowie. Podczas wycieczki uczniowie spotkali się z pracownikiem zakładu, który zapoznał ich ze strukturą firmy, rodzajami działalności i prawidłowym przebiegiem recyklingu. 1 grudnia Klubowicze na swoich zajęciach gościli leśniczego Leśnictwa Złotawa- pana Wojciecha Grochalę. Spotkanie dotyczyło głównie problemów ekologicznych i ochrony środowiska. Uczniowie poznali strukturę gospodarki leśnej na naszym terenie oraz ciekawe elementy fauny i flory występujące na terenie Nadleśnictwa Smolarz. W trakcie spotkania Klubowicze poprosili gościa o karmę dla ptaków. Po wykonaniu nowych i wyremontowaniu starych karmników dla ptaków uczniowie rozwiesili je na placu przed szkołą i nasypali karmę, którą przynieśli z domów, natomiast karmę, którą otrzymali z Leśnictwa Złotawa wywiesili 12 grudnia. W styczniu mimo niesprzyjającej aury Ekolodzy udali się do oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Poznawali proces technologiczny- procesy spuszczania nieczystości z wozów asenizacyjnych, proces oczyszczania biologicznego ścieków (zrzut oczyszczonej wody do rowów). Uczniowie przeprowadzili wywiad z pracownikami oczyszczalni, wykonali zdjęcia. Zebrane materiały posłużyły Klubowiczom do wykonania albumu ekologicznego. Odbyli również dwukrotnie wycieczki piesze do okolicznych lasów, aby sprawdzić czy karma rozwieszana dla ptaków jest zjadana. Dzieci ustaliły dyżury, kto, kiedy i gdzie ma wysypywać określone porcje ptasiego pożywienia. W dni mroźne karma zadawana była codziennie, w czasie ocieplenia karmę zadawano raz na trzy dni. Zaangażowanie Klubowiczów daje pewność, że ptaki nie były głodne tej zimy. Uczniowie dokarmiali również zwierzynę płową. Wykładali karmę (siano) w magazyno- paśniku. Wycieczki stanowiły okazję do wykonania zimowych zdjęć lasu. Ekolodzy zadbali także o swoje psy. Ocieplili budy, wyłożyli je słomą, pilnowali, aby w miskach znajdowała się ciepła woda. Dzieci wystosowały również apel do swoich rówieśników prosząc ich o roztoczenie szczególnej opieki nad zwierzętami domowymi w okresie zimowym. Apel zamieszczono w szkolnej gazetce. Kolejne zajęcia poświęcono na przygotowanie albumów „Pomniki przyrody w Pradolinie Noteci i jej okolicy” oraz „Miejsca gniazdowania bociana białego w gminie Stare Kurowo”. Do wykonania albumów uczniowie wykorzystali notatki, opisy sporządzane w trakcie zajęć oraz zdjęcia wykonywane podczas licznych wycieczek. W trakcie zajęć Klubu Ekologów uczniowie inicjowali i podejmowali szereg działań na rzecz ochrony środowiska, poznali przyczyny, skutki i mechanizmy niepożądanych zmian zachodzących w środowisku, lepiej poznali najbliższą okolicę, nawiązali współpracę z Nadleśnictwem Smolarz i Strzelce Krajeńskie. Dzieci dostrzegają zależności stanu środowiska od działalności człowieka, umiejętnie prowadzą wnikliwą obserwację przyrody i wyciągają wnioski, znają swoje obowiązki wobec najbliższego otoczenia. Pierwsza z planowanych wycieczek busem odbyła się 6 października. Uczniowie wyjechali na wycieczkę do Dankowa, miejscowości położonej w granicach strefy ochronnej Barlinecko- Gorzowskiego Parku Krajobrazowego nad jeziorami Wielgie i Kinołęka. Zwiedzali park krajobrazowy z licznymi gatunkami drzew rodzimych i obcych, w którym występuje pomnikowa lipa i dąb. Następnie udali się do Mierzęcina- miejscowości położonej nad Mierzęcką Strugą na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej. W Mierzęcinie zwiedzili neogotycki pałac z XIX wieku oraz park z pięknymi okazami drzew. W trakcie wycieczki uczniowie fotografowali i opisywali pomniki przyrody (dęby, lipy, buki, platany, tuje). Szczególną atrakcją wycieczki było wejście na wieżę pałacu w Mierzęcinie, z której można było podziwiać panoramę okolicy oraz woliera z różnorodnym, barwnym ptactwem. Kolejna wycieczka odbyła się 23 października. Uczniowie ponownie fotografowali pomniki przyrody w okolicy Starego Kurowa (lipa, dąb) oraz w okolicach Drezdenka („Czarny las”- dęby, tuje, rezerwat przyrody nad Jeziorem Lubiewko- buki, dęby). Wycieczka zakończyła się smacznym obiadem.
Ekolodzy z obu grup przygotowali plakaty informujące o ich działaniach oraz albumy „Zielnik”, „Bocian biały -Ciconia ciconia”, „Miejsca gniazdowania bocianów w gminie Stare Kurowo”, „Dbamy o środowisko”, „Pomniki przyrody w Pradolinie Noteci i jej okolicy”. Uczniowie zaprezentowali również plakaty dotyczące ochrony środowiska i mapki z dzikimi wysypiskami śmieci. Włączyli się również w przygotowanie wystawy „Walory krajobrazowe gminy Stare Kurowo”. Grupa II Ekologów przygotowała także prezentację multimedialną swoich działań.
KLUB FOTOGRAFÓW - "APARAT CYFROWY - NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY"
opiekun - Elżbieta Bodnar
Cel działalności Klubu, to zapoznanie uczniów z możliwościami urządzeń cyfrowych i nośników zapisywania informacji oraz zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się nimi. Klubowicze wykonają folder zawierający fotografie i opisy ciekawych miejsc w Pradolinie Noteci.
W Klubie Fotografów przeprowadzono 22 godziny zajęć, w których uczestniczyło 10 uczniów klas IV- VI. Spotkania Klubu odbywały się od 26 czerwca do 21 listopada 2007r.. Podczas spotkania organizacyjnego uczniowie zapoznali się z planowanymi działaniami Klubu, przedstawili własne pomysły i zaplanowali wycieczki, wysłuchali mini wykładu na temat „Fotografia i twórcze postrzeganie świata” oraz zapoznali się z historią aparatu fotograficznego. Oglądali również albumy z pracami słynnych fotografów. Pierwsze zdjęcia Klubowicze wykonali 13 lipca po krótkim wykładzie na temat „Fotografia i twórcze postrzeganie świata”. Poznali narzędzia i sposoby oraz proste metody tworzenia interesujących kompozycji. Eksperymentowali z poznanymi technikami. Podczas następnego spotkania poznali zalety fotografii cyfrowej oraz zasady kompozycji przekazującej informacje, wywołującej pożądany nastrój lub wzbudzający emocje. Podejmowali próby fotografowania pejzaży stosując asymetryczną kompozycję obrazu, dzięki której zwiększali jego dynamikę. Natomiast fotografując obiekty w zbliżeniu starali się umieść najważniejszy element obiektu w jednym z mocnych punktów. Dzieci uczyły się jak wykonać fotografię sportową i zdjęcia przyrodnicze. Największą trudność sprawiało im fotografowanie obiektów szybko poruszających się. Nabyte umiejętności Klubowicze zweryfikowali podczas wycieczki po Pradolinie Noteci. Uczniowie zapoznali się także z metodami poprawiania obrazu, filtrami i technikami fotograficznymi oraz sposobami maskowania niedoskonałości. Natomiast 28 września Klubowicze uczestniczyli w plenerze „Nadchodzi jesień”. Dzieci wyszukiwały ciekawe krajobrazy jesienne, fantastycznie kolorowe liście na różnych drzewach. Podczas pleneru wykorzystywały wszystkie poznane techniki fotograficzne. Dzieci poznały również specyfikę doboru oświetlenia oraz tryby pracy lampy błyskowej. Zobaczyły, że na wyświetlaczu LCD pokazana jest zazwyczaj mała ikona informująca o aktualnie ustawionym trybie pracy lampy. Następnie samodzielnie wykonywały fotografię pod tytułem „Moje ulubione miejsca, rzeczy i zajęcia”, „Portret”, „ „Moje podwórko, mój dom, moja rodzina”. Poznały funkcję „portret”, która występuje w większości aparatów i pozwala wykonać poprawne pod względem technicznym zdjęcia ludzi. Listopadowe zajęcia obywały się w plenerze i nosiły tytuł „ Las w różnych porach dnia.” Podczas pleneru dzieci fotografowały las, pod określonym kątem padania promieni słonecznych. Ostatnie spotkanie Klubowicze przeznaczyli na drukowanie albumów z własnymi, najciekawszymi zdjęciami, które dzieci otrzymały na pamiątkę oraz przygotowanie folderu. W trakcie spotkań uczniowie zapoznali się z możliwościami urządzeń cyfrowych i nośnikami zapisywania informacji, zdobyli praktyczne umiejętności posługiwania się nimi. Nauczyli się sztuki fotografowania, doboru ciekawych obiektów i tematów zdjęć, zdobyli umiejętność przechowywania i zarządzania zbiorami. Dzieci wykonały wiele fascynujących fotografii, których tematem byli ludzie, obiekty przyrodnicze i budowle. Klubowicze mieli również okazję rozbudzić własne talenty i pasje. Wyniki ankiety ewaluacyjnej, frekwencja i zaangażowanie uczniów wskazuje, że zajęcia odbierane były przez dzieci, jako interesujące i rozbudzające ich talenty i zainteresowania. W czerwcu zgodnie z harmonogramem odbyła się wycieczka do zakładu fotograficznego „Kodak Express” w Strzelcach Krajeńskich. Klubowicze zostali bardzo serdecznie przyjęci przez właścicielkę zakładu panią Aleksandrę Sobczak, która pokazała dzieciom stare aparaty fotograficzne i opowiedziała ich historię. Następnie przedstawiła im aktualnie funkcjonujący sprzęt fotograficzny, którym posługuje się podczas pracy, zaprezentowała znaczenie oświetlenia w celu wydobycia walorów fotografowanych obiektów oraz różne programy do obrabiania i modyfikowania zdjęć. Każdy uczestnik wycieczki został sfotografowany, a pani fotograf komputerowo przetwarzała portrety dzieci tworząc zabawne karykatury. W sierpniu odbył się plener po pradolinie Noteci. Po drodze Klubowicze zatrzymali się nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie. Wykonując zdjęcia krajobrazowe dzieci zwracały uwagę na położenie słońca względem fotografowanego obiektu. Podczas wycieczki zobaczyły pradolinę Noteci „z góry” i z „dołu”, dowiedziały się, że rzeźba terenu ukształtowana została przed około 12 tysiącami lat pod wpływem działania lądolodu i jeszcze bardziej zafascynowały się jej pięknem. Efektem działalności lodowca są m.in. ciągi moren czołowych, na których właśnie robiły zdjęcia. Klubowicze weszli na jedno z najwyższych wzniesień koło miejscowości Klesno. Stamtąd rozciąga się panorama, z której można zobaczyć miejscowości: Drezdenko, Trzebicz, Klesno, Głęboczek, które oddziela pięknie usytuowana rzeka Noteć. Podczas pleneru dzieci nauczyły się fotografować przyrodę i krajobrazy. Uczniowie skupieni w Klubie Fotografów przygotowali wspólnie z innymi Klubami wystawę „To warto zobaczyć w gminie Stare Kurowo” i „Walory krajobrazowe gminy Stare Kurowo”, do której wykorzystano fotografie wykonane przez Klubowiczów. W czasie „Festiwalu talentów” można było również zobaczyć przygotowany przez uczniów plakat i album pt. „Pradolina Noteci w obiektywie Klubu Fotografów” oraz „Album Klubu Fotografów” zawierający najciekawsze fotografie uczniów.
KLUB OBIEŻYŚWIATÓW
Celem działalności Klubu jest odkrywanie i popularyzowanie walorów najbliższej okolicy. Członkowie Klubu przygotowują albumy „To warto u nas zobaczyć” oraz „Osobliwości Pradoliny Noteci”.
Klub Obieżyświatów- grupa I - opiekun - Anna Ruszczak
W trakcie 6 dwugodzinnych spotkań uczniowie zapoznali się z założeniami pracy Klubu, sami również proponowali tematykę spotkań. Brali udział w pokazie multimedialnym o tematyce patriotyczno- narodowej, wykonali flagę i godło państwowe oraz herb Gminy Stare Kurowo. Poznali słowa i melodię pieśni „Cody o Kurowie”. Odbyli dwie wycieczki, podczas których poznali historię neogotyckiego kościoła, obejrzeli XIX wieczny dom z kamienia i domy szachulcowe, rozmawiali z mieszkańcami Starego Kurowa (pierwszymi osadnikami) zapoznając się z historią gminy i miejscowości, w której mieszkają. Kolejna wycieczka połączona z piknikiem odbyła się w lipcu, uczniowie rowerami udali się w Kawcze Góry, skąd podziwiali panoramę Starego Kurowa. Wycieczkę poprzedzała pogadanka z dzielnicowym na temat zasad poruszania się po drodze rowerem. Klub Obieżyświatów – grupa I zakończył swoją działalność 18 lipca 2007r. Na ostatnim spotkaniu opracowano materiały zebrane do sporządzenia dokumentacji: albumu i atlasu. Dokonano wyboru zdjęć, zredagowano teksty, dzieci zaprojektowały okładki. Wypracowane materiały zostaną wyeksponowane na szkolnej wystawie oraz zaprezentowane podczas „Festiwalu Talentów”. Klub zrealizował wszystkie swoje cele i założenia. Dzieci uczyły się pracować indywidualnie i w grupie, nabyły nowe umiejętności w zakresie współpracy, zdobywania i gromadzenia informacji, prezentowania na forum wyników swojej pracy.
Grupa II Klubu Obieżyświatów - opiekun - Małgorzata Raczycka-Sieniawska
do której należą uczniowie klas IV-VI odbyła dotychczas 16 godzin zajęć, w czasie których Klubowicze wyszukiwali w Internecie informacje na temat osobliwości Pradoliny Noteci, pomników przyrody i tras rowerowych. Poznali zasady bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem po drogach publicznych oraz jazdy grupowej. Podczas kolejnych spotkań Klubowicze odbyli wycieczkę rowerową nad rzekę Noteć, gdzie poznawali środowisko przyrodniczo- geograficzne. Ponadto zwiedzili największą w Europie ekologiczną, zagrodową hodowlę danieli „Rancho Glezerów”, w której przebywa około 2000 tych pięknych zwierząt. Ferma zajmuje powierzchnię 280 ha i zwiedzenie jej było możliwe dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy zapewnili uczniom transport. Wycieczka zakończyła się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek na ranczu.
24 września klubowicze odwiedzili nadleśnictwo Smolarz. Podczas tej wyprawy, wraz z pracownikiem nadleśnictwa zwiedzali częściowy rezerwat przyrody „Jezioro Łutówko”, który tworzy unikalny, ukształtowany przez lodowiec krajobraz. Niezapomniane wrażenie zrobił na uczniach widok mieniących się różnymi odcieniami czerwieni buków okalających jezioro. Dzieci zobaczyły najpiękniejsze i najbardziej okazałe drzewa, które zostały uznane jako pomniki przyrody. Jednak najwięcej przeżyć dostarczyła klubowiczom wspinaczka na 34 metrową dostrzegalnię pożarową, z której ponad konarami drzew rozciąga się piękny widok na Pradolinę Noteci. W trakcie wycieczki uczniowie robili zdjęcia i opisy pomników przyrody, które posłużą im do wykonania albumu „Osobliwości Pradoliny Noteci”. Od pracowników nadleśnictwa otrzymały ponadto wiele materiałów, które wykorzystają tworząc album. Na zakończenie wycieczki zjadły smaczny obiad i zadowolone, pełne wrażeń wróciły do domu. Nawiązano współpracę z Klubem Żeglarskim „Szkwał” w miejscowości Długie. Współpraca zaowocowała rejsem żaglówkami po jeziorze Lipie, który odbył się 11 czerwca. Rejs poprzedzony był omówieniem zasad bezpieczeństwa podczas żeglugi. Klubowicze uczyli się również podstaw nawigacji, wiązania węzłów marynarskich, śpiewali szanty, a na koniec spotkania wraz z żeglarzami „Szkwału” spędzili czas przy wspólnym ognisku.
KLUB TANECZNY "RYTM"
opiekun - Agnieszka Lis
W ramach Klubu utworzona została formacja tańca współczesnego. Główny celem Klubu jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań tanecznych, kształcenie poczucia rytmu, płynności ruchu oraz nabywanie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas występów publicznych.
Odbyły się 23 godzinne spotkania z uczniami klas III- VI (12 osób). Zajęcia trwały od 06 czerwca 2007r. do 15 lutego 2008r. W czerwcu uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na zajęciach i przedstawili swoje oczekiwania. Poznali podstawowe terminy taneczne oraz pozycje wyjściowe i baletowe. Wybierali podkłady muzyczne do układów tanecznych, wykonywali ćwiczenia kształtujące, rozciągające i wzmacniające. Dziewczęta opracowały kroki bazowe aerobiku przy odpowiednim zastosowaniu rytmiki. Kroki te posłużyły do ułożenia układu tanecznego, który został zaprezentowany podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klubowicze poznali również różnice między tańcem klasycznym i nowoczesnym. W czasie kolejnych zajęć uczennice łączyły poznane kroki w krótkie układy choreograficzne, przygotowywały nowy taniec „Siniorita” oraz projekty strojów do nowego układu tanecznego, odbywały się też próby przed czekającymi je występami. 14 października przedstawiły przygotowane układy podczas akademii z okazji Dnia Nauczyciela. W czasie kolejnych zajęć łączyły układy taneczne w jeden kilkuminutowy ciąg muzyczny, doskonaliły nabyte umiejętności taneczne i wykonały plakaty zapraszające na prezentację opracowanych układów choreograficznych podczas Powiatowej Międzyszkolnej Ligi w Kolarstwie Crossowym. Kolejna prezentacja taneczna odbyła się 2 listopada, na której uczennice mogły zaprezentować zdobyte umiejętności przed uczniami ze Szkół Podstawowych z terenu powiatu strzelecko- drezdeneckiego, którzy przyjechali na wyścigi kolarskie. Listopadowe zajęcia zaowocowały wykonaniem projektów kostiumów do dwóch układów tanecznych oraz ćwiczeniami mającymi na celu kształtowanie estetyki ruchu i wrażliwości muzycznej. Ponadto zespół wybrał nowy podkład muzyczny, do którego przygotowano kroki wyjściowe w rytmie dans, doskonalono umiejętność ruchu bioder i nóg do wybranego podkładu muzycznego, doskonalono również umiejętność wykonywania przewrotów bokiem, który stanowi element nowej choreografii. Przygotowane w czasie zajęć nowe układy choreograficzne zespół „Rytm” zaprezentował 9 grudnia podczas zorganizowanego przez szkołę i fundację „Zdążyć z pomocą” koncertu charytatywnego „Pomóżmy Agatce”. Występ grupy zakończył się bisami. W styczniu próby przed zbliżającym się występem w Gminnym Domu Kultury z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Występ spotkał się z dużym uznaniem widowni. Kolejne zajęcia poświęcono natomiast na próby przed pokazem planowanym podczas dnia otwartego szkoły. Uczennice zaprojektowały i wykonały zaproszenia dla rodziców. Na ostatnich zajęciach członkowie Klubu wypełniali ankietę ewaluacyjną i wypowiadali się na temat zajęć. W trakcie zajęć tancerze rozwijali swoje uzdolnienia i zainteresowania taneczne, kształcili poczucie rytmu, uczyli się pokonywania nieśmiałości i tremy podczas występów publicznych. Dzieci były współorganizatorami zajęć, projektowały stroje sceniczne i wybierały podkłady muzyczne do przygotowanych układów choreograficznych.
Podczas podsumowania projektu uczennice zaprezentowały cztery układy taneczne, które zostały przygotowane w ramach działalności Klubu oraz plakat obrazujący ich pracę.

PREZENTUJEMY PROMUJEMY

Sympozjum dziecięce "Nasze potrzeby i marzenia"
Odpowiedzialni: Renata Jarosz, Bożena Szczepanek - Wilczyńska
Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania pozostawały w stałym kontakcie z opiekunami Samorządów Uczniowskich i Drużyn Harcerskich i Gromady Zuchowej z terenu gminy. W październiku odbyło się spotkanie opiekunów organizacji szkolnych, na którym omówiono zasady organizacyjne sympozjum oraz określono tematykę wystąpień- „Moje miejsce- moja świetlica”, „Zagospodarowanie czasu wolnego”, „Sport w mojej gminie”, „Dom Kultury- nasze oczekiwania”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych” oraz „”Dzieci i młodzież pełnoprawnymi członkami lokalnej społeczności”. Spotkanie z uczniami odpowiedzialnymi za wystąpienia na sympozjum odbyło się 17 grudnia. Brali w nim udział uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły (18 osób) oraz opiekunowie i osoby odpowiedzialne za organizację przedsięwzięcia (8 osób). W czasie spotkania zostały omówione założenia organizacyjne sympozjum. Ustalono, że problemy, oczekiwania, marzenia dzieci oraz sposoby ich realizacji przedstawione na sympozjum zostaną zebrane w dokumencie podsumowującym i przekazane władzom samorządowym i instytucjom, których zadaniem jest wspieranie dzieci i młodzieży. Członkowie organizacji szkolnych losowali zagadnienia w obrębie, których poszczególne zespoły opracowały swoje wystąpienia. Problemy, oczekiwania i marzenia dzieci w zakresie wylosowanego zagadnienia zbierane były przez uczniów za pomocą krótkich ankiet i rozmów z rówieśnikami. W trakcie spotkania ustalano również, że opracowane zagadnienia zostaną zobrazowane posterami i prezentacjami multimedialnymi, natomiast niezbędne materiały i sprzęt zapewnią organizatorzy. Określono również czas wystąpień na koło 5 minut i sporządzono listę gości. Kolejne spotkanie organizacyjne odbyło się 17 stycznia, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkół gminnych wraz z opiekunami. Podczas spotkania ustalone zostały najistotniejsze sprawy dotyczące przebiegu sympozjum. Zadecydowano o terminie, sporządzono listę gości, wybrano osoby prowadzące, ustalono również kolejność wystąpień. W czasie spotkania przedstawiciele organizacji uczestniczących w sympozjum zaprezentowali scenariusze opracowywanych przez siebie zagadnień. Uczniowie sugerowali sobie wzajemnie problemy, które należałoby poruszyć w trakcie omawiania wylosowanych tematów, a które nie zostały uwzględnione. Na zakończenie spotkania zaplanowano ustawienia stołów i rozsadzenie zaproszonych na sympozjum gości. Wysłano zaproszenia wraz z programem sympozjum.
Sympozjum odbyło się 14 lutego 2008 r. o godz. 1500. Uczestniczyły w nim władze lokalne, dyrektorzy wszystkich szkół i placówek kulturalnych oraz opiekuńczych, sołtysi wsi z gminy Stare Kurowo i przedstawiciele Rad Rodziców działających przy szkołach. Reprezentanci poszczególnych organizacji szkolnych zaprezentowali zgromadzonym swoje oczekiwania, marzenia i dostrzeżone problemy w obrębie referowanych przez siebie tematów. Wszystkie występujące grupy przygotowały bardzo ciekawe prezentacje multimedialne referowanych tematów, które opatrzone zostały fotografiami i komentarzami. Postery wyeksponowane wewnątrz sali cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców. Na zakończenie sympozjum wójt gminy podziękował uczniom za ciekawe i wnikliwe ujęcie prezentowanych tematów oraz za wkład pracy włożony w jego organizację. Wraz z przewodniczącym Rady Gminy obiecał dzieciom i młodzieży, że podjęte zostaną starania zmierzające do realizacji ich marzeń. Swoje uznanie dla organizatorów wyrazili również dyrektorzy szkół stwierdzając, że sympozjum dziecięce jest przedsięwzięciem godnym kontynuowania. W trakcie spotkań z uczniami szkół zrodził się pomysł powołania Młodzieżowej Rady Gminy, który szczegółowo został przedstawiony podczas sympozjum przez uczniów gimnazjum. W związku z tym 22 lutego podczas sesji Rady Gminy odbywającej się w naszej szkole podjęta została uchwała powołująca Młodzieżową Radę Gminy w skład, której wejdą przedstawiciele wszystkich gminnych szkół. Działalność Rady umożliwi uczniom bezpośredni wpływ na dotyczące ich sprawy i przyczyni się do realizacji ich rzeczywistych potrzeb. Podczas sesji wręczono radnym, wójtowi, sołtysom, przedstawicielom Rad Rodziców oraz dyrektorom szkół i jednostek samorządowych dokument podsumowujący sympozjum dziecięce, który dostarcza miarodajnych informacji o potrzebach i marzeniach dzieci, ponieważ pochodzą od nich samych. Organizacja sympozjum umożliwiła zintensyfikowanie zainteresowania władz gminnych potrzebami dzieci, integrację uczniów szkół gminnych, wpłynęła na rozbudzenie ich aktywności, kreatywności i świadomości, że mogą współtworzyć środowisko, w którym żyją.
Festiwal talentów
Uczniowie przygotowali program artystyczny, włączyli się w przygotowanie sali i wykonanie dekoracji. Zostały rozesłane zaproszenia do partnerów projektu i władz samorządowych, wydrukowano albumy przygotowane przez Kluby. Uczestnicy zajęć rozwiesili na korytarzach i w salach lekcyjnych plakaty obrazujące ich działania, plakaty tematyczne oraz mapy.
23 lutego 2008 r. gościliśmy w szkole partnerów projektu, rodziców, władze samorządowe, dyrektorów szkół gminnych i pozostałych jednostek samorządowych, dla których przygotowaliśmy wystawę prac Klubów. Zorganizowany „Festiwal talentów” miał formę dnia otwartego szkoły. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości i uczniów przez dyrektora szkoły i przedstawieniu im krótkiej informacji na temat założeń i działań realizowanych w ramach projektu. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, odbył się również pokaz układów choreograficznych przygotowany przez Klub Taneczny „Rytm”. Występ uczennic spotkał się z wielkim uznaniem widowni. W trakcie „Festiwalu talentów” uczniowie zaprezentowali swoje dokonania: foldery, albumy, mapy z opisami, wystawy fotograficzne, publikacje, plakaty tematyczne oraz plakaty przedstawiające działania poszczególnych Klubów. Wystawy przygotowane na korytarzach szkolnych i salach lekcyjnych z zainteresowaniem oglądali wszyscy obecni. Przedstawiciele Klubów pełnili rolę gospodarzy wystaw, zainteresowanym osobom szczegółowo wyjaśniali działania i założenia reprezentowanych przez siebie Klubów. Gości zaprosiliśmy również na prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg realizacji projektu oraz prezentacje przygotowane przez Klub Obieżyświatów gr. I i gr. II oraz Klub Ekologów gr. II. Organizacja „Festiwalu talentów” umożliwiła uczniom przedstawienie swoich dokonań i talentów, promocję szkoły, jako aktywnego uczestnika życia społecznego i kulturalnego w środowisku lokalnym, wpłynęła na zainteresowanie władz lokalnych i rodziców problemami i sukcesami szkoły.
"Rowerem po morenach"
Sporządzono wykaz materiałów niezbędnych do wykonania ścieżki rowerowej, które następnie zostały zakupione. Ogłoszono konkurs na projekt ścieżki rowerowej, zapoznano uczniów z regulaminem konkursu. Poinformowano realizatorów projektu o rozpoczęciu konkursu. Projekty uczniów rejestrowano do końca sierpnia. Ustalona została również lokalizacja ścieżki.
Projekty na budowę ścieżki rowerowej rejestrowano w lipcu i sierpniu. Ponieważ liczba napływających prac uczniów nie była zadowalająca przygotowano ulotki z informacjami przypominającymi temat konkursu, jego termin i regulamin, które umieszczono w miejscach odwiedzanych przez dzieci. Celem ulotek było zachęcenie i zmobilizowanie uczniów do udziału w konkursie.
Komisja konkursowa w dn. 24 września 2007 r. wybrała najciekawszy projekt, według którego realizowane będzie wykonanie ścieżki. Rozpoczęto już prace porządkowe oraz ustalono harmonogram prac. Została nawiązana współpraca z Wójtem gminy Stare Kurowo w celu wyrażenia zgody na lokalizację ścieżki i pomoc w jej realizacji oraz Zakładem Drzewnym „HEBAN” Nowe Kurowo, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Starym Kurowie i Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie. Teren, na którym powstanie ścieżka rowerowa jest bezpieczny, gdyż oddalony od ciągów komunikacyjnych, urozmaicony, położony w niecce, którą okalają różnorodne drzewa. Nawierzchnia ścieżki jest urozmaicona (trawiasta i piaszczysta), co zmusi uczestników do wzmożonego wysiłku fizycznego. Już w początkowej fazie realizacji ścieżki rowerowej uczniowie nauczyli się samodzielnego planowania, projektowania i sprawnego realizowania własnych pomysłów. Swoją postawą zwrócili uwagę władz lokalnych na potrzeby swoje i środowiska.
W październiku wspólnie z dziećmi został przygotowany front robót, rozdzielone zostały zadania i przystąpiono do pracy. Zaistniała konieczność sprzątnięcia i wykoszenia przerośniętej trawy na zboczach wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz wycięcia i wykarczowania krzewów i odrostów. Grupa starszych dzieci zajęła się niwelowaniem nierówności, grabieniem i czyszczeniem trasy. Pod koniec miesiąca zamontowane zostały na terenie ścieżki ławki i stoły wykonane przez Zakład Drzewny „Heban”.
Uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej „Rowerem po morenach” odbyło się 10 listopada. Na uroczystość otwarcia został zaproszony Wójt Gminy, Prezes i trener Kolarskiego Klubu Sportowego POM Strzelce Krajeńskie, sympatycy sportów rowerowych i cała społeczność uczniowska. Z tej też okazji odbyły się zawody rowerowe. Zwycięzcom wręczono puchary i dyplomy. Kibice i publiczność za wspaniały i niezastąpiony doping zostali zaproszeni na gorące kiełbaski i ciepłe napoje.