sp_starekurowo@poczta.onet.pl | 957615011

Matematyka w Budowie

MATEMATYKA W BUDOWIE
KWOTA OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA: 4280,00 ZŁ
Projekt ma za zadanie zaprezentowanie istoty matematyki w budownictwie oraz projektowaniu budynków. Uczniowie będą pracowali wspólnie z rodzicami w 10 grupach. Warsztaty rozpoczną się od spotkania z przedstawicielami form budowlanych, projektantem oraz pracownikiem gminy odpowiedzialnym za infrastrukturę. Uczniowie zapoznają się z praktycznym zastosowaniem obliczeń matematycznych w budownictwie. Warsztaty będą odbywały się dwa razy w tygodniu po godzinie w dwóch zespołach zadaniowych. Uczniowie wspólnie z rodzicami zaprojektują budynek szkoły, wykonają kosztorys oraz makietę budynku. Wykonane makiety wezmą udział w konkursie, którego jury będą przedszkolaki z gminnego przedszkola. Trzy wyróżnione projekty będą zaprezentowane podczas grudniowej sesji rady gminy. Zajęcia będą przeprowadzane z wykorzystaniem projektu edukacyjnego, aktywnych metod nauczania matematyki oraz z wykorzystaniem TIK, tablicy multimedialnej i języka programowania, Scratch. Rodzice oraz nauczyciele będą brali udział we wspólnych czterogodzinnych warsztatach, podczas których dowiedzą się jak ważne jest nauczanie matematyki poprzez aktywizujące metody nauczania (TIK, program Scratch, programy multimedialne). Rodzice i nauczyciele opracują cztery gry planszowe z wykorzystaniem rachunku pamięciowego oraz zestaw gier edukacyjnych, bajek matematycznych, quizów. Opracowane materiały zostaną powielone i przekazane rodzicom w celu wspólnej zabawy matematycznej w domu z dziećmi. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane działania w projekcie. Opracowany zostanie album fotograficzny prezentujący wspólne działania.
Adresatami będą uczniowie kl. IV-VI szkoły wiejskiej w wieku 10-13 lat, którzy pragną pokonywać trudności matematyczne i ci, którzy chcą rozwijać umiejętności matematyczne. Uczniowie ci mają utrudniony dostęp do tego rodzaju zajęć. Rodzice uczniów, którzy pragną pomóc dziecku w zrozumieniu matematyki, wszyscy nauczyciele szkoły, którzy będą stosować umiejętności matematyczne na innych przedmiotach.
Przy realizacji projektu będziemy współpracowali z firmami budowlanymi, projektantem, osobami pracującymi w urzędzie gminy Stare Kurowo nadzorującymi rozwój infrastruktury. W pracę zostanie zaangażowany Gminny Ośrodek Kultury w St. Kurowie, gdzie zostanie zorganizowana wystawa opracowanych projektów szkoły oraz makiet. Do współpracy zostaną zaproszone dzieci z przedszkola, które wezmą udział ocenianiu wykonanych makiet budynku szkoły. Głównym punktem realizacji projektu jest współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli w celu wyzwolenia twórczości matematycznych.